ឈ្នះរង្វាន់ឆ្នោតដ៏ធំដែលមិនធ្លាប់មាន! បុរសម្នាក់មកពីរដ្ឋ Iowa ដែលបានឈ្នះឆ្នោតជាទឹកប្រាក់សុទ្ធចំនួន 1ដុល្លា ស្នើសុំបើកប្រាក់ជាសែកដ៏ធំមួយ

ទោះជាមិនបានឈ្នះរង្វាន់ធំដូចគេ ប៉ុន្តែគាត់ចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ដូចជា អ្នកឈ្នះរង្វាន់មួយដ៏ធំដូចគេដែរ។

Tyler Heep មកពី Urbandale រដ្ឋ Iowa បានឈ្នះប្រាក់មួយដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ ទោះជាប្រាក់ប៉ុន្មានក៏ដោយ ឈ្នះគីឈ្នះ ហើយគាត់ចង់ធ្វើឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងអំពីរឿងនេះ។

Tyler បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីស្នាក់ការឆ្នោតនៅជិត Des Moines ដើម្បីស្នើសំុបើករង្វាន់របស់គាត់ ជាសែកដ៏ធំមួយ ដូចជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំៗដ៏ទៃទៀតដែរ។

Tyler បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីស្នាក់ការឆ្នោតនៅជិត Des Moines ដើម្បីស្នើសំុបើករង្វាន់របស់គាត់ ជាសែកដ៏ធំមួយ ដូចជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំៗដ៏ទៃទៀតដែរ។

លោក Tyler និយាយថា គាត់បានយកលុយដែលត្រូវរង្វាន់ ចាក់សាំងកន្លះលិត

មន្រ្តីឆ្នោត បានបំពេញកាតព្វកិច្ចយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ហើយបានផ្តល់ឱ្យ Tyler នូវការសែកដ៏ធំ សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់មួយដុល្លារនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *