ដើមប៊ុនសៃនេះ មានអាយុកាល 391 ឆ្នាំ វាអាចឆ្លងផុតពី បំផ្ទុះគ្រាប់បែក នៅ ទីក្រុងហីុរ៉ូសីម៉ា ហើយ បន្តលូតលាស់ រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ

ធ្លាប់លឺគេនិយាយថា៖ នៅក្នុងសាច់ឈើ មានក្រយៅជាបន្ទះៗ ហើយគេអាចដឹង អាយុកាលរបស់វា តាមរយះ ក្រយៅទាំងនោះ។​ ដើមឈើវាមានប្រវត្តិ ផ្ទាល់់ខ្លួនរបស់វា​ ចុះប្រសិនបើយើង អោយវាលូតលាស់តាមធម្មជាតិ តើវានិងកត់ត្រាអ្វីបានខ្លះ។ បើដូច្នេះមែន​ ដើមប៊ុនសៃនេះជាភុស្តាងស្រាប់ រហូតមកទល់ពេលនេះ វាមានអាយុកាល 391 ឆ្នាំហើយ។

ប្រភព

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *