ក្មេងប្រុសដែលកើតមកគ្មានដៃឆ្វេង ត្រូវម្នាក់បានឪពុកព្រិន3Dដៃសិប្បនិមិត្ត Bionic ចំនួន១០ ជាជំនួយ

ទោះជាគាត់កើតមកគ្មានដៃឆ្វេងក៏ដោយ ក៏Jamie​ រស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយ ដោយគ្មានបញ្ហា។ នៅអាយុ១៣ឆ្នាំ Jamie​ អាចជិះកង់បានដោយមិនចាំបាច់មានឧបករណ៍ជំនួយ ហើយពេលដែលគាត់ធំឡើង គាត់អាចលេងហ្គេម PlayStation ដោយដៃមួយ បានល្អជាងអ្នកលេងដៃទាំងពី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Jamie រិតតែមានភាពប្រសព្វជាងអ្នកដ៏ទៃ បន្ទាប់ពីឪពុករបស់គាត់ បានចំណាយលុយទិញម៉ាសីុន 3D ដើប្បីផលិតដៃ Bionic…

Continue Reading →